Status prawny spółki

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kap­i­tale zakład­owym w wysokoś­ci 33.290.000,00 zł wpła­conym w całości.

Podpisał: Bronisław DerendarzOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 26 czerwca 2012 r.Publikacja dnia: 29 sierpnia 2018, 11:26
Dokument oglądany: 19 093 razy