Ogłoszenie o Konkursie nr 2 na wybór partnera do stworzenia i rozwoju infrastruktury biznesowej

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs nr 2 na wybór Part­nera w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej: 1. Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu Dzi­ała­nia 1.4 Wspar­cie roz­wo­ju przed­siębior­c­zoś­ci Pod­dzi­ała­nia 1.4.3 Rozwój infra­struk­tu­ry na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­czego, Schemat: Tworze­nie i rozwój infra­struk­tu­ry biz­ne­sowej Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Załączni­ki:

  1. Reg­u­lamin Konkursu
  2. Załącznik nr 1 — For­mu­la­rz oferty
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oświad­czenia o nieza­le­ga­niu z płat­noś­ci­a­mi na rzecz pod­miotów pub­licznych i prywatnych
  4. Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji współpra­cy z Orga­ni­za­torem w trak­cie przy­go­towa­nia i real­iza­cji pro­jek­tu dla osób prawnych
  5. Infor­ma­c­ja o zmi­an­ie zapisów w Reg­u­laminie konkursu

 

Infor­ma­c­ja o wyborze Partnerów

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., infor­mu­je, iż na pod­staw­ie § 2 pkt. 4 i 5 oraz § 5 pkt. 6 oraz 7 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Oś pri­o­ry­te­towa 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.4 Wspar­cie roz­wo­ju przed­siębior­c­zoś­ci, Pod­dzi­ałanie  1.4.3 Rozwój infra­struk­tu­ry na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­czego, Schemat: Tworze­nie i rozwój infra­struk­tu­ry biz­ne­sowej  Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

w dniu 21.09.2017 r. doko­nano wyboru:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87–100 Toruń 

Jako Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 1.4.3 Rozwój infra­struk­tu­ry na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­czego, Schemat: Tworze­nie i rozwój infra­struk­tu­ry biz­ne­sowej  Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Podpisał: Damian WielewskiOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 28 sierpnia 2017 r.Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 740 razy