TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /1/2012

Toruń: Gwaranc­ja bankowa lub ubez­pieczeniowa dla zabez­pieczenia real­iza­cji pro­jek­tu ‑Masz pomysł — załóż fir­mę- w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia — II etap, Nr sprawy TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /1/2012
Numer ogłoszenia: 18038 — 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.
Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Gwaranc­ja bankowa lub ubez­pieczeniowa dla zabez­pieczenia real­iza­cji pro­jek­tu ‑Masz pomysł — załóż fir­mę- w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia — II etap, Nr sprawy TARR/Gwarancja/POKL_6.2 /1/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: 1. Przed­miotem zamówienia jest pozyskanie przez TARR S.A. gwarancji bankowej lub ubez­pieczeniowej dla zabez­pieczenia real­iza­cji pro­jek­tu pn. Masz pomysł — załóż fir­mę, real­i­zowanego w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia. 2. Szczegółowe wyma­gania związane z real­iza­cją przed­mio­tu zamówienia 2.1. Przed­miotem zamówienia jest gwaranc­ja bankowa lub ubez­pieczeniowa. Suma gwaran­cyj­na wynosi 6 500 000 PLN a gwaranc­ja będzie obow­iązy­wała w okre­sie od 01.04.2012 do 31.03.2013. Benefic­jen­tem gwarancji będzie Wojew­ódz­ki Urząd Pra­cy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińs­ka 30/32, 87–100 Toruń. 2.2. Koszt gwarancji stanow­ić będzie wyrażona w zło­tych cena za cały okres obow­iązy­wa­nia gwarancji, w wartoś­ci zapisanej w ofer­cie — płat­na w ter­minie ustalonym w umowie gwaran­cyjnej. 2.3. Zabez­piecze­niem gwarancji będzie wek­sel in blanco..

II.1.4) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.1.5) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 66.10.00.00–1, 66.51.32.00–1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczę­cie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewidu­je się udzie­le­nie zal­iczek na poczet wyko­na­nia zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posiadania

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy posi­ada­ją uprawnienia do prowadzenia na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej dzi­ałal­noś­ci bankowej zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. Pra­wo bankowe (Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszy­mi zmi­ana­mi) lub dzi­ałal­noś­ci ubez­pieczeniowej zgod­nie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o dzi­ałal­noś­ci ubez­pieczeniowej (Dz.U. 2010, Nr 11, poz. 66 z późniejszy­mi zmi­ana­mi) oraz złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia szczegól­nych wyma­gań w tym zakre­sie. Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.3.3) Potenc­jał techniczny

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.3.4) Oso­by zdolne do wyko­na­nia zamówienia

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.3.5) Sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i finansowa

Opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku

Zamaw­ia­ją­cy nie staw­ia szczegól­nych wyma­gań w tym zakre­sie. Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z Art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakre­sie wykaza­nia speł­ni­a­nia przez wykon­aw­cę warunk­ów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświad­czenia o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakre­sie potwierdzenia niepodle­ga­nia wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia
aktu­al­ny odpis z właś­ci­wego rejestru, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru, w celu wykaza­nia braku pod­staw do wyk­luczenia w opar­ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert, a w sto­sunku do osób fizy­cznych oświad­cze­nie w zakre­sie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Doku­men­ty pod­miotów zagranicznych

Jeżeli wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, przedkłada:

III.4.3.1) doku­ment wys­taw­iony w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia potwierdza­ją­cy, że:
nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłoś­ci — wys­taw­iony nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo składa­nia ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne doku­men­ty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty o ile nie wyni­ka ono z innych załąc­zonych doku­men­tów. 2. W przy­pad­ku, kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi art. 23 Ustawy;

III.7) Czy ogranicza się możli­wość ubie­ga­nia się o zamówie­nie pub­liczne tylko dla wykon­aw­ców, u których pon­ad 50 % pra­cown­ików stanow­ią oso­by niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowad­zona będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewidu­je się istotne zmi­any postanowień zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru wykon­aw­cy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony inter­ne­towej, na której jest dostęp­na specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 06.02.2012 godz­i­na 09:00, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, (sekre­tari­at).

IV.4.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.4.16) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Pro­jekt pn.Masz pomysł — załóż fir­mę, real­i­zowany w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samozatrudnienia.

IV.4.17) Czy przewidu­je się unieważnie­nie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, w przy­pad­ku nieprzyz­na­nia środ­ków pochodzą­cych z budże­tu Unii Europe­jskiej oraz niepodle­ga­ją­cych zwro­towi środ­ków z pomo­cy udzielonej przez państ­wa członkowskie Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA), które miały być przez­nac­zone na sfi­nan­sowanie całoś­ci lub częś­ci zamówienia:  tak

 

Załączni­ki

Aktu­al­iza­c­ja, 25 sty­cz­nia 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 31 sty­cz­nia 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 1 lutego 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 7 lutego 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 9 lutego 2012 r.:

Aktu­al­iza­c­ja, 16 lutego 2012 r.:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 16 lutego 2011 r.Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 35 400 razy