Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup obsługi gastronomicznej szkolenia organizowanego w ramach projektu pn. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

INFORMACJAZAMIARZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pro­gram Oper­a­cyjny: Region­al­ny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013

Nr i nazwa osi pri­o­ry­te­towej: 5. Wzmoc­nie­nie konkuren­cyjnoś­ci przedsiębiorstw

Nr i nazwa dzi­ała­nia: 5.1 Rozwój insty­tucji otoczenia biz­ne­su, schemat: fun­dusz pow­iązań kooperacyjnych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (zwana dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup obsłu­gi gas­tro­nom­icznej szkoleń real­i­zowanych w ramach pro­jek­tu „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”.

W dniu 21 lutego 2014 r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych Wykon­aw­ców. Przed­siębior­cy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z p. Piotrem Józe­fi­akiem, piotr.jozefiak@tarr.org.pl, tel. 56 699 55 05 do dnia 21 lutego 2014 r. do g. 14.00.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz ze środ­ków budże­tu państwa.

Pod­stawa praw­na wyboru try­bu zamówienia: 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zło­tych równowartoś­ci kwoty 14.000,00 euro i dlat­ego, zgod­nie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych (Dz. U. Nr 223, poz 1655 z 20 listopa­da 2007rr.) w postępowa­niu nie będzie zas­tosowana w/w ustawa.

 

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze udziela­nia zamówienia

Podpisał: Piotr JózefiakOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 20.02.2014 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 5 219 razy