TARRSA/EE/1/2022 — Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)

Dnia 09.08.2022 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je o unieważnie­niu postępowa­nia w try­bie pod­sta­wowym bez negoc­jacji, którego przed­miotem była kom­plek­sowa dostawa energii elek­trycznej (sprzedaż i usłu­ga dys­try­bucji) na lata 2023–2024.

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące postępowa­nia zna­j­du­ją się na plat­formie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627144

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 10.08.2022Publikacja dnia: 10 sierpnia 2022, 10:46
Dokument oglądany: 475 razy