TARRSA/SZKOLENIA_DRONY/WR/2022 — Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów Operator dronów z uprawnieniem VLOSBVLOS w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.”

Dnia 09.08.2022 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je o udzie­le­niu w dniu 27.07.2022 r. zamówienia pub­licznego w try­bie zamówienia z wol­nej ręki na pod­staw­ie art. 213 w zw. z art. 214 ust.1 pkt 7) ustawy z 11.09.2019 r. – Pra­wo zamówień pub­licznych, którego przed­miotem jest kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie kursów Oper­a­tor dronów z uprawnie­niem VLOSBVLOS w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego.”

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia przesłane do DUUE:

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia ENOTICES-2022122700-NF03-PL

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 09.08.2022Publikacja dnia: 9 sierpnia 2022, 10:28
Dokument oglądany: 611 razy