Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

W związku z ubie­ganiem się Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w konkur­sie dzi­ała­nia 5.1 Rozwój insty­tucji otoczenia biz­ne­su, oś pri­o­ry­te­towa 5. Wzmac­ni­an­ie konkuren­cyjnoś­ci przed­siębiorstw, Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, Nr RPOWKP 110/V/5.1/2013, schemat: fun­dusz pow­iązań koop­er­a­cyjnych infor­mu­je, iż w dniu 20 sierp­nia br. zamierza skierować zapy­ta­nia ofer­towe na wyko­nanie pro­jek­tu aranżacji częś­ci wnętrz pomieszczeń biurowych Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. wraz z pełnie­niem nad­zoru autorskiego.

Bliższych infor­ma­cji na tem­at zapy­ta­nia udziela:
Tomasz Urbanow­icz, tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl.

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze skierowa­nia zamowienia.

Podpisał: Tomasz UrbanowiczOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 19 sierpnia 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 16 385 razy