ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/TARR/PROMOCJA_TERENÓW/SZKOLENIA/2019 na: realizację kompleksowej usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń

Przed­miotem zamówienia jest kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie 2 szkoleń w zakre­sie m.in. pode­j­mowa­nia skutecznych dzi­ałań mar­ketingowych w pro­mocji terenów inwest­y­cyjnych, pozyski­wa­nia, utrzy­ma­nia inwest­orów, sporządza­nia ofert inwest­y­cyjnych, obsłu­gi inwest­o­ra w ramach real­iza­cji pro­jek­tu „Pro­mowanie wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego jako przy­jaznego przed­siębiorstwom dzię­ki pro­mocji terenów inwest­y­cyjnych położonych w Toruniu, Sępól­nie Kra­jeńskim oraz Nakle nad Note­cią” dla pra­cown­ików każdego z Zamaw­ia­ją­cych wskazanych w pkt. I, którzy zaj­mu­ją się pozyski­waniem i obsługą Inwestorów.

ZAŁĄCZNIKI:

Podpisał: Alicja WójcikOpublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 8 lutego 2019 r.Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 15:08
Dokument oglądany: 1 796 razy