Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie majątkowe TARR S.A.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju region­al­nego S.A. z siedz­i­ba w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi ubez­pieczenia majątkowego Zleceniodawcy.

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące zamówienia zna­j­du­ją się pod adresem https://www.mentor.pl/_267, https://www.mentor.pl/_265, https://www.mentor.pl/_266, https://www.mentor.pl/_268.

 

Informacja o wyborze ubezpieczyciela majątku

Załączni­ki:

TARR — infor­ma­c­ja o wyborze KLNNW

TARR — infor­ma­c­ja o wyborze mie­nie i OC

TARR — infor­ma­c­ja o wyborze OC obowiązk

TARR — infor­ma­c­ja o wyborze flota

 

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 722 razy