INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY USŁUG KURIERSKICH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na świad­cze­nie Usług kuri­er­s­kich za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy x‑post.pl.

 

W związku z fak­tem, iż wyło­niony wykon­aw­ca odstąpił od pod­pisa­nia umowy, TARR S.A. zle­ci wyko­nanie usług kuri­er­s­kich fir­mie UPS Pol­s­ka, która w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia uzyskała kole­jną najwyższą liczbę punktów.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 3 057 razy