Rozstrzygnięcie Konkursu na nabór Partnerów dla branży spożywczej z dnia 11.01.2016 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż na pod­staw­ie   § 2 pkt. 4 i 5  oraz  § 5 pkt. 6 oraz 8 Reg­u­laminu Konkur­su na wybór part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu, Dzi­ałanie 1.5 Opra­cow­anie i wdroże­nie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP, Pod­dzi­ałanie 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w branży spoży­w­czej, wybrano:

Sto­warzysze­nie Pro­du­cen­tów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”, ul. Ułańs­ka 9, Kołaczkowo, 89–200 Szu­bin, w pow­iąza­niu z  4 przed­siębiorstwa­mi w tym:

  1. DAUKUS Sp. z o.o., ul. Ułańs­ka 9, 89–200 Szubin,
  2. Kujawska Gru­pa Pro­du­cen­tów Warzy­wa Grob­lews­kich Sp. z o.o., Bal­czewo 1, 88–110 Inowrocław,
  3. Owoce Warzy­wa Klimkiewicz Sp. z o.o., ul. Koś­ciel­na 3, 86–011 Wtelno,
  4. Mar­wit Sp. z o.o., ul. Zław­ieś Wiel­ka 29a, 87–134 Zław­ieś Wielka,

na Part­nera w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 292 razy