Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” .

W związku z ubie­ganiem się Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. o wspar­cie w konkur­sie 5.1 Rozwój insty­tucji otoczenia biz­ne­su, Oś pri­o­ry­te­towa 5 Wzmac­ni­an­ie konkuren­cyjnoś­ci przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego dla Wojew­ództ­wa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 nr RPOWKP 11/V/5.1/2013, schemat fun­dusz pow­iązań koop­er­a­cyjnych, poda­je się do wiado­moś­ci, iż w dniu 17 sty­cz­nia br. skierowane zostanie zapy­tanie ofer­towe na zakup ogłoszeń pra­sowych w prasie region­al­nej pro­mu­ją­cych pro­jekt pn.  „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” .

Bliższych infor­ma­cji na tem­at zapy­ta­nia udziela:

Katarzy­na Słom­s­ka, katarzyna.slomska@tarr.org.pl, tel. 56 699 55 05

Pod­stawa praw­na wyboru try­bu zamówienia: 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zło­tych równowartoś­ci kwoty 14.000,00 euro i dlat­ego, zgod­nie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych (Dz. U. Nr 223, poz 1655 z 20 listopa­da 2007rr.) w postępowa­niu nie będzie zas­tosowana w/w ustawa.

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze udzie­le­nia zamówienia.

Podpisał: Katarzyna SłomskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 16.01.2014 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 5 004 razy