Zapytanie ofertowe — usługi kurierskie

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usług kurierskich.

 

Zapy­tanie doty­czy real­iza­cji usług kuri­er­s­kich w zakre­sie przesyłek o wadze do 5 kg na tere­nie kra­ju. Przesył­ki powin­ny być odbier­ane i dostar­czane spod wskazanego adresu:

- TARR SA, 87–100 Toruń ul. Włocławska 167

w dni­ach roboczych, o określonej godzinie umówionej każ­do­ra­zowo z nadaw­cą, w godz­i­nach pomiędzy 08:00 a 16:00, w dni­ach od poniedzi­ałku do piątku. Ofer­ta powin­na przewidy­wać ubez­piecze­nie każdej przesył­ki od uszkodzenia lub utraty w transporcie.

W cenie prosimy uwzględ­nić podzi­ał wag­owy przesyłek, jak również czas dostarczenia.

 

For­ma współpra­cy – umowa zawarta na okres od 29.05.2017r. do dnia 29.05.2018r.

Przewidy­wana ilość przesyłek – 5 szt. w skali miesiąca.

Kry­teri­um wyboru – cena net­to oferty.

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

 

Prosimy o przesłanie lub dostar­cze­nie ofer­ty cenowej do dnia 26.05.2017r. do godz. 9.00.

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu –Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Zapy­tanie o cenę

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY USŁUG KURIERSKICH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na świad­cze­nie Usług kuri­er­s­kich za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy DHL Parcel.

Załącznik:

Infor­ma­c­ja o wyborze

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 4 287 razy