INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Historia wersji:

  • 29.12.2016, godz. 14:08 opub­likowane przez: derkows­ki (obec­nie wyświ­et­lona treść)
  • 10.11.2016, godz. 08:16 opub­likowane przez: derkowski
Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 29 grudnia 2016, 14:08
Dokument oglądany: 1 691 razy