TARRSA/SZKOLENIA_DRONY/1/2023 — Przetarg pn. Usługa szkoleniowa w zakresie kursów „Operator dronów z uprawnieniem VLOSBVLOS w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż wszczęła postępowanie w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego pn. Usłu­ga szkole­niowa w zakre­sie kursów „Oper­a­tor dronów z uprawnie­niem VLOSBVLOS w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”. Postępowanie prowad­zone jest za pomocą środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej pod adresem inter­ne­towym https://platformazakupowa.pl/transakcja/742863

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 07.04.2023Publikacja dnia: 7 kwietnia 2023, 08:51
Dokument oglądany: 268 razy