Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup powierzchni reklamowej w dodatku biznesowym w prasie regionalnej w ramach projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4,
87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w trybie
zapy­ta­nia ofer­towego na zakup powierzch­ni reklam­owej w kolorowym dodatku biz­ne­sowym do gaze­ty o zasięgu region­al­nym (wojew­ództ­wo kujawsko-pomorskie) dla pro­jek­tu „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

W dniu 20 listopa­da 2014 r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Wykon­aw­cy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z p. Piotrem Józe­fi­akiem (tel. 56 699 55 05
e‑mail piotr.jozefiak@tarr.or.pl do dnia 20 listopa­da 2014 r., do godz. 15.00.

 

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­jek­tu Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jen­ci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 4 październi­ka 2012r. (wer­s­ja 7).

Infor­ma­c­ja-o-zami­arze-udzie­le­nia-zamowieni­a_­do­datek biznes

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 19.11.2014 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 3 064 razy