Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie 01.02.2019–31.01.2021 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cym”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na usłu­gi pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym w okre­sie 01.02.2019–31.01.2021 r.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zło­tych kwoty 30.000 euro.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się w załącznikach:

  1. Zapy­tanie o cenę
  2. For­mu­la­rz ofertowy

 

INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI POCZTOWEJ DLA TARR SA

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup usłu­gi pocz­towej w obro­cie kra­jowym i zagranicznym dla TARR SA za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Pocz­ta Pol­s­ka S.A.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 marca 2019, 12:13
Dokument oglądany: 2 095 razy