TARRSA/SZKOLENIA_INFO/WR/2/2023 — Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

TARR S.A. infor­mu­je, że w dniu 06.11.2023 r. wszczął postępowanie o zamówienia w try­bie zamówienia z wol­nej  ręki (zamówie­nie podob­ne na pod­staw­ie art. 305 pkt. 1) w zw. z art. 214 ust.1 pkt 7) ustawy z 11.09.2019 r. – Pra­wo zamówień pub­licznych ) pn. “Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie szkoleń kom­put­erowych wraz z doradztwem w ramach pro­jek­tu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”.
Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 14.11.2023 r.Publikacja dnia: 14 listopada 2023, 13:41
Dokument oglądany: 129 razy