Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie floty samochodowej TARR SA

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi ubez­pieczenia flo­ty samo­chodowej Zleceniodawcy.

 

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące zamówienia zna­j­du­ją się pod adresem https://www.mentor.pl/_198

 

INFORMACJAWYBORZE UBEZPIECZYCIELA W POSTĘPOWANIU NA UBEZPIECZENIE FLOTY TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­mu­je, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na ubez­piecze­nie flo­ty za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy TUiR Warta S.A.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 717 razy