Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnera w schemacie projektów grantowych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu real­i­zowanego w ramach Oś pri­o­ry­te­towa: 1. Wzmoc­nie­nie innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki regionu Dzi­ałanie: 1.5 Opra­cow­anie i wdrażanie nowych mod­eli biz­ne­sowych dla MŚP Pod­dzi­ałanie: 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020 w schema­cie pro­jek­tów grantowych.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkursu.

Załączni­ki:

  1.  Reg­u­lamin Konkursu
  2.  Załącznik nr 1 — For­mu­la­rz oferty
  3.  Załącznik nr 2 — Oświad­cze­nie o niezaleganiu
  4.  Załącznik nr 3 — Deklarac­ja współpracy
  5.  Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie o posi­adanym doświadczeniu

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 3 451 razy