Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany/naprawy zespołu napędowego i koła zębatego do Lexmark X945e wraz z zakupem powyższych części

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na jed­no­ra­zową usługę wymiany/naprawy zespołu napę­dowego i koła zębat­ego do Lex­mark X945e wraz z zaku­pem powyższych części.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ter­min wymi­any zestawu do uzgodnienia.

Ter­min złoże­nia ofer­ty cenowej do dnia 12.04.2016r. do godz. 16.00.

Ofer­ty moż­na składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie Spół­ki przy ul. Włocławskiej 167, lub mailowo na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena 100%.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 3 047 razy