Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

  • Ręczni­ki ZZ – 10 kartonów,
  • Ręczni­ki kuchenne papierowe per­forowane na rolce 100 % celu­loza dwuwarst­wowe białe, dłu­gość rol­ki ok. 120 m — 6 rolek,
  • Papi­er toale­towy szary JUMBO – 10 worków,
  • Pron­to spray do mebli 400 ml – 8 szt.,
  • Płyn nabłyszcza­ją­cy Cal­go­nit Fin­ish 400 ml – 1 szt.,
  • Tablet­ki a’50 Cal­go­nit Fin­ish All-in‑1 – 2 szt.,
  • Sól do zmy­warek 1,2 kg Cal­go­nit Fin­ish – 1 szt.,
  • Mydło do rąk w płynie z dozown­ikiem typu Fa, Pal­mo­live 250 ml – 2 szt.,
  • Ścier­ki do podłóg z mikrofi­bry – wym. 50x50 – 20 opakowań.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres jolanta.patrzalek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 21.03.2016 r. do godz. 9.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 23.03.2016 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Jolan­ta Patrza­łek tel. 056 699 54 78.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 3 686 razy