TARRSA/SZKOLENIA_INFO/1/2023 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych wraz z doradztwem w ramach projektu pn. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

Dnia 10.02.2023 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, że ogłosiła postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. “Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie szkoleń kom­put­erowych wraz z doradztwem w ramach pro­jek­tu pn. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”, nr ref. TARRSA/SZKOLENIA_INFO/1/2023.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem plat­formy zakupowej na stron­ie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725047

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 10.02.2023Publikacja dnia: 10 lutego 2023, 09:42
Dokument oglądany: 373 razy