Zapytanie ofertowe na usługę tankowania paliw płynnych

Zamaw­ia­ją­cy:
Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.
ul. Włocławska 167
87–100 Toruń

Przed­miot zamówienia:

Przed­miotem zamówienia jest usłu­ga tankowa­nia paliw płyn­nych w sys­temie sprzedaży bez­gotówkowej, w okre­sie 24 miesię­cy (od daty pod­pisa­nia umowy).
Miejscem real­iza­cji tankowa­nia (zakupu) są stac­je paliw na tere­nie Polski.
Zamaw­ia­ją­cy nie przewidu­je mag­a­zynowa­nia paliw we włas­nych zbiornikach.

Ofer­owane pali­wo musi speł­ni­ać wyma­gania określone w Pol­s­kich Nor­ma­ch dla paliw płynnych.

Odbiór fak­tu­ry przy tankowa­niu, ter­min płat­noś­ci – 14 dni od daty wys­taw­ienia faktury.

W okre­sie real­iza­cji umowy zamaw­ia­ją­cy przewidu­je zakupi­e­nie paliw w iloś­ci szacunkowej:
— etyli­na Pb 95 – 10.000 l
— olej napę­dowy – 3.500 l

Zakup pali­wa real­i­zowany będzie sukcesy­wnie w miarę pojaw­ia­ją­cych się potrzeb Zamaw­ia­jącego, wynika­ją­cych z odby­wa­nia wyjazdów służbowych.

O udzie­le­nie zamówienia mogą ubie­gać się wykon­aw­cy posi­ada­ją­cy niezbędne w tym zakre­sie uprawnienia oraz speł­ni­a­ją­cy warun­ki udzi­ału w postępowaniu.

Cenę ofer­ty należy określić w for­mu­la­rzu ofer­towym stanow­ią­cym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofer­cie powin­na być wyrażona w zło­tych pol­s­kich, z dokład­noś­cią do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofer­ty win­na obe­j­mować wszys­tkie kosz­ty związane z wyko­naniem przed­mio­tu zamówienia oraz warunk­a­mi staw­iany­mi przez zamawiającego.
Wykon­aw­ca określi cenę paliw na pod­staw­ie cen obow­iązu­ją­cych w dniu sporządza­nia oferty.

Wykon­aw­ca określi wysokość udzielonego rabatu w zło­tych pol­s­kich. Udzielony rabat jest stały i nie ule­ga zmi­an­ie przez cały okres trwa­nia umowy. Cena w dniu zakupu pali­wa zostanie każ­do­ra­zowo pom­niejs­zona o kwotę udzielonego rabatu.

Miejsce i ter­min złoże­nia oferty:

Ofer­ta może zostać przesłana fak­sem /056/ 699 54 96, lub e‑mailem na adres urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 07.04.2015 r. do godz. 16.00
Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena
Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78

Doku­ment źródłowy: Zapy­tanie ofer­towe na usługę tankowa­nia paliw płynnych

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 5 981 razy