Zapytanie ofertowe  nr 1/TARR/PROMOCJA_TERENÓW/2018 na zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego

Przed­miotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedz­i­by Zamaw­ia­jącego sprzę­tu mul­ti­me­di­al­nego tj. ekranu wielko­for­ma­towego (LFD) i pro­jek­to­ra, który służyć będzie do real­iza­cji zadań tj. dzi­ałań infor­ma­cyjno-pro­mo­cyjnych przewidzianych w ramach pro­jek­tu: „Pro­mowanie wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego jako przy­jaznego przed­siębiorstwom dzię­ki pro­mocji terenów inwest­y­cyjnych położonych w Toruniu, Sępól­nie Kra­jeńskim oraz Nakle nad Note­cią”, dofi­nan­sowanego w ramach Pod­dzi­ała­nia 1.5.2 Wspar­cie pro­ce­su umiędzy­nar­o­dowienia przed­siębiorstw Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Pełne Zapy­tanie Ofer­towe nr 1/TARR/PROMOCJA_TERENÓW/2018
  2. Załącznik nr 2 do Zapy­ta­nia Ofer­towego nr 1/TARR/PROMOCJA_TERENÓW/2018 — For­mu­la­rz oferty
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 2 396 razy