INFORMACJAZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI PROJEKTUDRUKU RAPORTUEWALUACJI PROJEKTUWSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCHWOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi pro­jek­tu i druku rapor­tu z ewalu­acji pro­jek­tu „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W dniu 24 listopa­da 2015 r. Zamaw­ia­jący zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Oso­by zain­tere­sowane otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego pros­zone są o kon­takt z Panią Karoliną Przy­bysz (tel. 56 699 54 47, e‑mail karolina.przybysz@tarr.org.pl) do dnia 24 listopa­da 2015 r., do godz. 12.00.

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach pro­jektu pn. „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jenci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 23 grud­nia 2014 r. (wer­sja 8).

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 580 razy