Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie 01.02.2017–31.01.2019 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cym”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na usłu­gi pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym w okre­sie 01.02.2017–31.01.2019 r.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zło­tych kwoty 30.000 euro.

I. Opis Przed­mio­tu Zamówienia:

1. Przed­miotem niniejszego zamówienia jest świad­cze­nie powszech­nych usług pocz­towych w rozu­mie­niu art. 2 ust. 1 pkt. 1–4 Ustawy Pra­wo pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w zakre­sie: przyj­mowa­nia, przemieszcza­nia i doręcza­nia przesyłek lis­towych i paczek zgod­na z ustawą z dnia 23 listopa­da 2012 roku Pra­wo pocz­towe ( Dz. U z 2012. poz. 1529).

2. Zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga możli­wość zmi­any zamówienia — rezy­gnacji z niek­tórych pozy­cji wymienionych w for­mu­la­rzu ofertowym.

3. Wykon­aw­ca przys­tępu­jąc do postępowa­nia potwierdza:

a) posi­adanie uprawnień do wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci i czyn­noś­ci będą­cych przed­miotem zamówienia,
b) posi­adanie wiedzy i doświad­czenia niezbęd­nych do wyko­na­nia zamówienia,
c) dys­ponowanie odpowied­nim potenc­jałem tech­nicznym oraz osoba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamówienia,
d) zna­j­dowa­nia się w sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej zapew­ni­a­jącej wyko­nanie zamówienia.

4. Przez przesył­ki pocz­towe, będące przed­miotem zamówienia rozu­mie się przesył­ki listowe:

a) zwykłe – przesył­ki niere­je­strowane nie będące przesyłka­mi najszyb­szej kat­e­gorii w obro­cie krajowym,
b) zwykłe pri­o­ry­te­towe – przesył­ki niere­je­strowane lis­towe najszyb­szej kat­e­gorii w obro­cie krajowym,
c) pole­cone – przesył­ki reje­strowane nie będące przesyłka­mi najszyb­szej kat­e­gorii w obro­cie krajowym,
d) pole­cone ze zwrot­nym potwierdze­niem odbioru (ZPO) – przesył­ki nie będące przesyłka­mi najszyb­szej kat­e­gorii przyjęte za potwierdze­niem nada­nia i doręc­zone za pok­witowaniem odbioru w obro­cie kra­jowym i w obro­cie zagranicznym,
e) kosz­ty zwro­tu przesyłek nieodebranych,

Przez pacz­ki pocz­towe rozu­mie się paczki:

– zwykłe – reje­strowane nie będące paczka­mi najszyb­szej kategorii.

II. Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące wyko­nanej usługi:

1. Wykon­aw­ca będzie doręczał przesył­ki kra­jowe zal­iczane do powszech­nych usług pocz­towych z zachowaniem wskaźników ter­mi­nowoś­ci doręczeń przesyłek w obro­cie kra­jowym wskazanym w Roz­porządze­niu Min­is­tra Admin­is­tracji i Cyfryza­cji z dnia 29 kwiet­nia 2013 r. w spraw­ie warunk­ów wykony­wa­nia usług powszech­nych przez oper­a­to­ra wykon­aw­czego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545).

2. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykon­aw­cę od Zamawiającego.

3. Przesył­ki dostar­czane będą przez Wykon­aw­cę do każdego wskazanego miejs­ca w kra­ju i za granicą za porozu­mie­niem ze Świa­towym Związkiem Pocztowym.

4. Wykon­aw­ca będzie doręczał do Zamaw­ia­jącego potwierdze­nie odbioru przesył­ki przez adresa­ta niezwłocznie po doko­na­niu doręczenia przesyłki.

5. W przy­pad­ku nieobec­noś­ci adresa­ta, przed­staw­iciel Wykon­aw­cy pozostawi zaw­iadomie­nie (pier­wsze awizo) o pró­bie dostar­czenia przesył­ki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może ode­brać przesyłkę. Ter­min do odbioru przesył­ki przez adresa­ta wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostaw­ienia pier­wszego zaw­iadomienia (awizo); w przy­pad­ku niepod­ję­cia przesył­ki w tym ter­minie, przesył­ka jest awiz­owana powtórnie poprzez pozostaw­ie­nie drugiego zaw­iadomienia o możli­woś­ci odbioru przesył­ki w ter­minie nie dłuższym niż 14 dni od daty pier­wszego zaw­iadomienia. Po upły­wie ter­minu odbioru, przesył­ka zwracana jest Zamaw­ia­jące­mu wraz z podaniem przy­czyny nie ode­bra­nia przez adresata.

6. Przyj­mu­je się, że koszt zwro­tu przesył­ki po wycz­er­pa­niu możli­woś­ci doręczenia (wyda­nia) jest równy kosz­towi wysła­nia przesył­ki nie będącej przesyłką najszyb­szej kategorii.

7. Do przesyłek uży­wane będą potwierdzenia odbioru Wykon­aw­cy. Waga przesył­ki określona będzie w stanie zamkniętym.

8. Wszelkie oznaczenia przesyłek reje­strowanych i pri­o­ry­te­towych muszą być zapewnione przez Wykonawcę.

9. Zamaw­ia­ją­cy zobow­iązu­je się do:

a) praw­idłowego adresowa­nia przesyłek w sposób czytel­ny i zgod­ny ze stan­dar­d­a­mi określony­mi w normach,
b) sporządza­nia w dwóch egzem­plarzach (w tym jeden dla Wykon­aw­cy) zestaw­ień iloś­ciowo-wartoś­ciowych nadanych przesyłek niere­je­strowanych z uwzględ­nie­niem kat­e­gorii i podzi­ałów wag­owych, wzór zestaw­ień winien być uzgod­niony z Wykonawcą,
c) sporządzenia w dwóch egzem­plarzach (w tym jeden dla Wykon­aw­cy) zestaw­ień iloś­ciowo-wartoś­ciowych nadanych przesyłek reje­strowanych z uwzględ­nie­niem kat­e­gorii i podzi­ałów wag­owych; wzór zestaw­ień winien być uzgod­niony z Wykonawcą.

III.  Miejsce i ter­min wyko­na­nia zamówienia:

1. Wykon­aw­ca będzie dostar­czał przesył­ki do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., 87–100 Toruń, ul. Włocławska 167. Usłu­ga będzie świad­c­zona pięć razy w tygod­niu tj. od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8.00–16.00.

2. Zamaw­ia­ją­cy będzie dostar­czał przesył­ki na wskazane miejsce odbioru w odległoś­ci nie więk­szej niż 6 km od siedz­i­by Zamaw­ia­jącego (87–100 Toruń, ul. Włocławska 167) w godz­i­nach 14.30–16.30.

3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.02.2017 – 31.01.2019 r.

4. Wyna­grodze­nie z tytułu wykony­wa­nia przed­mio­tu zamówienia będzie płatne na kon­to Wykon­aw­cy na pod­staw­ie otrzy­manej f‑ry VAT po okre­sie rozliczeniowym.

5. Przewidy­wana ilość przesyłek różnych rodza­jów została wskazana w for­mu­la­rzu cenowym, stanow­ią­cym załącznik nr 1 do zapy­ta­nia cenowego. Zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga sobie, że rzeczy­wiste iloś­ci przesyłek będą wynikać z aktu­al­nych potrzeb Zamaw­ia­jącego i mogą odb­ie­gać od iloś­ci podanych w for­mu­la­rzu ofertowym.

6. Podane w for­mu­la­rzu ofer­towym iloś­ci poszczegól­nych przesyłek są iloś­ci­a­mi szacunkowymi.

IV. Infor­ma­c­je o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia spełnienia warunk­ów udzi­ału w postępowaniu:

For­mu­la­rz ofer­towy wg wzoru stanow­iącego załącznik nr 1 do postępowania.

V. Wskazanie osób uprawnionych do porozu­miewa­nia się z potenc­jal­ny­mi wykonawcami:

Do porozu­miewa­nia się z potenc­jal­nym Wykon­aw­cą w sprawach związanych z niniejszym zapy­taniem cenowym upoważniona jest Pani Jolan­ta Patrza­łek – St. Spec­jal­ista; tel. 56 699 54 78.

VI. Miejsce i ter­min złoże­nia ofert:

Ofer­ty należy składać drogą mailową na adres jolanta.patrzałek@tarr.org.pl bądź listownie/osobiście na adres TARR SA ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń do dnia 12.01.2017 r. do godz. 9.00.

VII. Kry­teri­um wyboru - cena.

VIII. Załączni­ki:

  1. For­mu­la­rz ofertowy.

 

INFORMACJAWYBORZE WYKONAWCY USŁUGI POCZTOWEJ DLA TARR S.A.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup usłu­gi pocz­towej w obro­cie kra­jowym i zagranicznym dla TARR S.A. za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Pocz­ta Pol­s­ka S.A.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 5 831 razy