Zakup oleju opałowego 2017 na 18 mcy

Załączni­ki:

TARRSA zapy­tanie ofer­towe olej opałowy 2017 na 18 mcy

Załącznik nr 1 do zapy­ta­nia ofertowego

W wyniku przeprowad­zonej oce­ny ofert najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła fir­ma TANK Sp. J. W Kon­czal­s­ki N. Kon­czal­s­ki z siedz­ibą i adresem w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 11. Umowa w przed­miotowym zakre­sie została pod­pisana z ww. Wykonawcą.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 2 211 razy