Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie projektu elementów identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” wraz z ich produkcją i dostawą

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na wyko­nanie pro­jek­tu ele­men­tów iden­ty­fikacji wiz­ual­nej oraz mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych dla pro­jek­tu „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” wraz z ich pro­dukcją i dostawą.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przed­mio­tu zamówienia:

1. Pro­jekt ele­men­tów iden­ty­fikacji wiz­ual­nej i mate­ri­ałów promocyjnych:

- logo­typ (księ­ga znaku),

- tecz­ka,

- notes,

- roll-upy,

- wiz­ytówka,

- papi­er firmowy,

- for­mu­la­rz.

2. Wydruk i dostawa materiałów:

- tecz­ki,

- wiz­ytów­ki,

- notesy.

3. Pro­dukc­ja i dostawa roll-upów.

4. Mate­ri­ały pro­mo­cyjne (dot. sem­i­nar­i­um inau­gu­ru­jącego projekt):

- tecz­ki,

- pen­drive.

 

W dniu 4 listopa­da 2013r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Wykon­aw­cy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z Panem Piotrem Józe­fi­akiem (tel. 56 699 55 05 e‑mail piotr.jozefiak@tarr.org.pl) do dnia 4 listopa­da 2013 r., do godz. 16.00

 

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­jek­tu Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jen­ci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 4 październi­ka 2012r. (wer­s­ja 7).

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze skierowa­nia zamowienia.

Podpisał: Piotr JózefiakOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 31 października 2013 r.Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 9 523 razy