Ogłoszenie Konkursu wyboru przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. – IoT North Poland Hub Partnerów technologicznych na potrzeby projektu wsparcia branży gastronomicznej w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie usług logistycznych świadczonych za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym, w związku z wejś­ciem w życie Uch­wały Zarzą­du TARR S.A. z dn. 30 mar­ca 2021 r., ogłasza Konkurs wyboru przez Toruńską Agencję Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. – IoT North Poland Hub Part­nerów tech­no­log­icznych na potrze­by pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych świad­c­zonych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy internetowej.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Załączni­ki:

  1. Uch­wała nr 01/03/2021 Zarzą­du Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego z siedz­ibą w Toruniu z dnia 30 mar­ca 2021 r. w spraw­ie  ogłoszenia konkur­su na wybór przez Toruńską Agenc­je Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. — IoT North Poland part­nerów tech­no­log­icznych na potrze­by pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych świad­c­zonych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy internetowej.
  2. Reg­u­lamin Konkursu
  3. For­mu­la­rz oferty
  4. Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu z płatnościami
  5. Deklarac­ja współpracy

 

Wpis w niezmienionej formie został pier­wot­nie opub­likowany w dn. 31.03.2021 r. o godz. 13:12. W związku z obow­iązkiem dos­tosowa­nia Biule­tynu Infor­ma­cji Pub­licznej TARR S.A. do wymogów dostęp­noś­ci cyfrowej i wdroże­niem nowego por­talu w dn. 11.05.2021 r. wpis został dodany ponownie. 

Infor­ma­c­ja o wyborze Partnera

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., infor­mu­je, iż dzi­ała­jąc na pod­staw­ie Reg­u­laminu Konkur­su wyboru przez Toruńską Agencję Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. – IoT North Poland Hub part­nerów tech­no­log­icznych na potrze­by pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych świad­c­zonych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy inter­ne­towej z dnia 31 mar­ca 2021 r. doko­nano wyboru:

RESTAURATORS Sp. z o.o., ul. Wielkie Gar­bary 15/6, 87–100 Toruń, KRS: 0000710746, NIP: 5252733897, REGON: 369044856.

jako Part­nera w celu stworzenia i real­iza­cji pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych świad­c­zonych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy internetowej.

Zgod­nie z zapisa­mi Reg­u­laminu §7 ust. 1 Part­nerst­wo ule­ga naty­ch­mi­as­towe­mu rozwiąza­niu w przy­pad­ku braku możli­woś­ci otrzy­ma­nia dofi­nan­sowa­nia na real­iza­cję pro­jek­tu wspar­cia branży gas­tro­nom­icznej w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim w zakre­sie usług logisty­cznych za pośred­nictwem dedykowanej plat­formy internetowej.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: 31.03.2021 r. godz. 13:12Publikacja dnia: 21 czerwca 2021, 15:38
Dokument oglądany: 1 591 razy