Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa wymiany panelu sterującego do Lexmark X792 wraz z zakupem powyższej części

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na jed­no­ra­zową  usługę wymi­any pan­elu steru­jącego do Lex­mark X792 wraz z zaku­pem powyższej części.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ter­min wymi­any pan­elu do uzgodnienia.

Ter­min złoże­nia ofer­ty cenowej do dnia 28.06.2016 r. do godz. 8.00.

Ofer­ty moż­na składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie Spół­ki przy ul. Włocławskiej 167, lub @ na adres patrzalek@tarr.org.pl.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena 100%.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 2 108 razy