INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ART. BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA PROJEKTUWSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCHWOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę art. biurowych i mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych dla pro­jek­tu  „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Megima.

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach pro­jektu pn. „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jenci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 23 grud­nia 2014 r. (wer­sja 8).

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 2 313 razy