Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie art. biurowych

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie art. biurowych:

 

Zapy­tanie Nr 1 

L.P. Nazwa Do zamówienia
1 Wkład do Pilota G‑2 niebieskie 10 szt.
2 Dłu­gopis  na sprężynce leżą­cy typu Profice

+ 3 wkłady zapasowe

 

1 szt.

3 Wiz­y­town­ik 4 ringowy na 200 wizytówek 1 szt.
4 Przy­bornik czarny z met­alowej siate­cz­ki /zdjęcie poniżej/ 1 szt.
5 Cienkopisy zestaw 7 lub 10 kolorów 1 zestaw

 

Zapy­tanie Nr 2 

L.P. Nazwa Do zamówienia
1 Iden­ty­fika­tor tar­gowy 115X165 bez smy­czy /zdjęcie poniżej/ 150 szt.
2 Koszul­ki krys­tal­iczne A4 10 opakowań
3 Neonowe samo­przylep­ne zakład­ki indek­su­jące Post-it 5 opakowań
4 Papi­er A4 80 g. 4 kartony
5 Kost­ka samo­przylep­na 76X76mm POST-it mix kolorów 6 kostek
6 Etyki­ety A4, przylep­ne 105X74 mm, dzielone na 8 części 2 opakowa­nia
7 Grz­bi­et wsuwany a4 6 mm 5 opakowań
8 Folia do bindowa­nia przezroczysta 3 opakowa­nia
9 Okład­ka A4 do bindowania 3 opakowa­nia

 

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 03.04.2018 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 05.04.2018r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

 

Zdję­cie identyfikatora

 

Zdję­cie przybornika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę art. biurowych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy — Fir­ma Usłu­gowo – Hand­lowa „Anna” Anna Biało­brzy­c­ka, z  siedz­ibą w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 5 096 razy