Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego zaprasza do złoże­nia ofer­ty na sukcesy­wną dostawę ton­erów i tuszy, taśm oraz mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych do urządzeń wielo­funkcyjnych, druku­ją­cych, kserokopi­arek, fak­sów /bębnów i pojem­ników na zużyte ton­ery itp./ dla TARR S.A wskazanych w zał. nr 1 do Zapy­ta­nia ofer­towego, tj. w For­mu­la­rzu ofer­towym. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z załąc­zony­mi dokumentami.

  1. Pełne Zapy­tanie ofertowe
  2. For­mu­la­rz ofer­towy (doc)
  3. For­mu­la­rz cenowy (xlsx)
  4. Wzór umowy

Odpowiedzi na pyta­nia do postępowania:

  1. Odpowiedź na pytanie z dnia 22.08.2016 r.

INFORMACJAWYBORZE DOSTAWCY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­mu­je, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych do urządzeń druku­ją­cych za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Pryz­mat Byd­goszcz Sp. z o.o.

 

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 4 790 razy