Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie tonerów

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie ton­erów wyszczegól­nionych w załączniku Nr 1 do zapy­ta­nia – specy­fikacji.

W przy­pad­ku wyce­ny zami­en­ników prosimy o podanie wyda­jnoś­ci tonera.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 19.11.2018 r. do godz. 9.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 23.11.2018 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Załączni­ki:

Specy­fikac­ja

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2019, 10:28
Dokument oglądany: 2 403 razy