Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosown­ie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do infor­ma­cji pub­licznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z późn. zmi­ana­mi), infor­ma­c­ja pub­licz­na, która nie została udostęp­niona w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej, jest udostęp­ni­ana na wniosek.

Pra­wo do infor­ma­cji pub­licznej podle­ga ogranicze­niu w zakre­sie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie infor­ma­cji nie­jawnych oraz o ochronie innych tajem­nic usta­wowo chro­nionych, a także ze wzglę­du na pry­wat­ność oso­by fizy­cznej lub tajem­nicę przedsiębiorcy.

Udostęp­ni­an­ie infor­ma­cji pub­licznej na wniosek następu­je bez zbęd­nej zwło­ki, nie później jed­nak niż w ter­minie 14 dni od dnia złoże­nia wniosku.

Jeżeli infor­ma­c­ja pub­licz­na nie może być udostęp­niona w powyższym ter­minie, pod­miot zobow­iązany do jej udostęp­nienia powiadamia w tym ter­minie o powodach opóźnienia oraz o ter­minie w jakim udostęp­ni infor­ma­cję, nie dłuższym jed­nak niż 2 miesiące od dnia złoże­nia wniosku.

Infor­ma­c­ja pub­licz­na, która może być udostęp­niona niezwłocznie, jest przekazy­wana w formie ust­nej lub pisem­nej, bez pisem­nego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostęp­nienia infor­ma­cji na wniosek, pod­miot zobow­iązany do jej udostęp­nienia ma ponieść dodatkowe kosz­ty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostęp­nienia lub koniecznoś­cią przek­sz­tałce­nia infor­ma­cji w for­mę wskazaną we wniosku, pod­miot ten może pobrać od wniosko­daw­cy opłatę odpowiada­jącą tym kosztom.

Infor­ma­c­ja pub­licz­na może być udostępniana:
— w drodze wyłoże­nia lub wywieszenia w miejs­cach ogól­nie dostępnych
— na stronach www.tarr.org.pl.

Wniosek o udostęp­nie­nie infor­ma­cji pub­licznej, nieu­dostep­nionej w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej TARR S.A., a doty­czącej dzi­ała­nia tej spół­ki złożyć należy w sekre­taria­cie w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 11 659 razy