TARR/TRENER/APH/2010

Toruń: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu Akademia Profesjonalnego Handlowca w ramach projektu Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw

Numer ogłoszenia: 115036 — 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 • Adres strony inter­ne­towej zamaw­ia­jącego: www.tarr.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Przy­go­towanie i przeprowadze­nie szkoleń mod­ułu Akademia Pro­fesjon­al­nego Hand­low­ca w ramach pro­jek­tu Akademia Pro­fesjon­al­nej Sprzedaży inwest­y­c­ja w sukces małych i śred­nich przed­siębiorstw Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: Przed­miotem zamówienia jest przy­go­towanie i przeprowadze­nie cyk­lu szkoleń skierowanych do pra­cown­ików sek­to­ra sprzedaży małych i śred­nich przed­siębiorstw z terenu wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego. W ramach zamówienia Zamaw­ia­ją­cy określił następu­jące tem­aty szkoleń:1. Tech­ni­ki pro­fesjon­al­nej sprzedaży i komu­nikacji z klientem.2. Prezen­tac­je hand­lowe i wywieranie wpły­wu w pro­ce­sie sprzedaży.3. Efek­ty­wne negoc­jac­je hand­lowe w praktyce.4. Sytu­acje trudne w sprzedaży i obsłudze klien­ta — skar­gi, rekla­mac­je, klient — dłużnik.5. Tele­mar­ket­ing — sztu­ka sprzedaży przez telefon.6. Mer­chan­dis­ing, czyli jak zwięk­szyć sprzedaż pro­duk­tu w punkcie sprzedaży detal­icznej. Zada­nia Wykon­aw­cy w ramach real­iza­cji zamówienia obe­j­mu­ją dla każdego tem­atu szkoleniowego:1. Określe­nie co najm­niej trzech szczegółowych celów szkole­nia adek­wat­nych do celu ogól­nego szkolenia;2. Przy­go­towanie kon­cepcji pro­gra­mu szkole­nia z zas­tosowaniem form naucza­nia akty­wiz­u­ją­cych uczestników.3. Opra­cow­anie mate­ri­ałów szkole­niowych dla uczest­ników składa­ją­cych się z prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej przy­go­towanej w pro­gramie Pow­er Point oraz tek­stu z zawartoś­cią treś­ci szkole­nia o obję­toś­ci, co najm­niej 30 stron maszynopisu.4. Przeprowadze­nie szkole­nia na pod­staw­ie szczegółowego planu szkole­nia ustalonego w opar­ciu o przed­staw­ioną kon­cepcję pro­gra­mu szkole­nia i wskazów­ki Zamaw­ia­jącego. Łącz­na ilość szkoleń do przeprowadzenia: 18 szkoleń (288 godz. =16 godzin x 18 szkoleń). Licz­ba szkoleń z danego tem­atu uza­leżniona będzie od zgłos­zonego przez uczest­ników zapotrzebowania..

II.1.4) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.1.5) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 80.50.00.00–9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończe­nie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewidu­je się udzie­le­nie zal­iczek na poczet wyko­na­nia zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli przepisy prawa nakłada­ją obow­iązek ich posi­ada­niaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświad­cze­nieOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy w okre­sie 3 lat przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert, a jeżeli okres dzi­ałal­noś­ci jest krót­szy — w tym okre­sie, przy­go­towali i przeprowadzili, co najm­niej 10 szkoleń w zakre­sie zgod­nym z kierunk­iem szkoleń obję­tych przed­miotem zamówienia dla pra­cown­ików z sek­to­ra małych i śred­nich przed­siębiorstw, Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone dokumenty
 • III.3.3) Potenc­jał tech­nicznyOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie
 • III.3.4) Oso­by zdolne do wyko­na­nia zamówieniaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, będą­cy osoba­mi fizy­czny­mi posi­ada­ją­cy­mi co najm­niej roczny staż pra­cy na stanowisku zgod­nym z zakre­sem prowad­zonych zajęć oraz co najm­niej 14-let­ni staż pra­cy na stanowisku tren­era z zakre­su prowad­zonych zajęć oraz będą­cy autorem co najm­niej 3 pro­gramów szkole­niowych z zakre­su prowad­zonych zajęć. Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone dokumenty
 • III.3.5) Sytu­ac­ja eko­nom­icz­na i finan­sowaOpis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tego warunku
  • Za speł­ni­a­ją­cych warunek zostaną uznani Wykon­aw­cy, którzy złożą oświad­cze­nie o spełnie­niu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, a Zamaw­ia­ją­cy dokona oce­ny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie speł­nia w opar­ciu o złożone oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakre­sie wykaza­nia speł­ni­a­nia przez wykon­aw­cę warunk­ów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświad­czenia o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu, należy przedłożyć:
  • wykaz wyko­nanych, a w przy­pad­ku świad­czeń okre­sowych lub ciągłych również wykony­wanych, dostaw lub usług w zakre­sie niezbęd­nym do wykaza­nia speł­ni­a­nia warunku wiedzy i doświad­czenia w okre­sie ostat­nich trzech lat przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert albo wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu, a jeżeli okres prowadzenia dzi­ałal­noś­ci jest krót­szy — w tym okre­sie, z podaniem ich wartoś­ci, przed­mio­tu, dat wyko­na­nia i odbior­ców, oraz załącze­niem doku­men­tu potwierdza­jącego, że te dostawy lub usłu­gi zostały wyko­nane lub są wykony­wane należycie
  • wykaz osób, które będą uczest­niczyć w wykony­wa­niu zamówienia, w szczegól­noś­ci odpowiedzial­nych za świad­cze­nie usług, kon­trolę jakoś­ci lub kierowanie rob­o­t­a­mi budowlany­mi, wraz z infor­ma­c­ja­mi na tem­at ich kwal­i­fikacji zawodowych, doświad­czenia i wyk­sz­tałce­nia niezbęd­nych dla wyko­na­nia zamówienia, a także zakre­su wykony­wanych przez nie czyn­noś­ci, oraz infor­ma­cją o pod­staw­ie do dys­ponowa­nia tymi osobami
 • III.4.2) W zakre­sie potwierdzenia niepodle­ga­nia wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możli­wość ubie­ga­nia się o zamówie­nie pub­liczne tylko dla wykon­aw­ców, u których pon­ad 50 % pra­cown­ików stanow­ią oso­by niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: cena oraz dodatkowe kry­te­ria i ich znaczenie:

 • 1 — Cena — 50
 • 2 — Kwal­i­fikac­je Wykon­aw­cy — 25
 • 3 — Wartość mery­to­rycz­na pro­gra­mu — 25

IV.2.2) Czy przeprowad­zona będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewidu­je się istotne zmi­any postanowień zawartej umowy w sto­sunku do treś­ci ofer­ty, na pod­staw­ie której doko­nano wyboru wykon­aw­cy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony inter­ne­towej, na której jest dostęp­na specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: ToruńskaA­genc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń.

IV.4.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 28.04.2010 godz­i­na 09:00, miejsce: ToruńskaA­genc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, budynek A, I piętro, pokój nr 224 (sekre­tari­at).

IV.4.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.4.16) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Pro­jekt: Akademia Pro­fesjon­al­nej Sprzedaży inwest­y­c­ja w sukces małych i śred­nich przedsiębiorstw/POKL.

IV.4.17) Czy przewidu­je się unieważnie­nie postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia, w przy­pad­ku nieprzyz­na­nia środ­ków pochodzą­cych z budże­tu Unii Europe­jskiej oraz niepodle­ga­ją­cych zwro­towi środ­ków z pomo­cy udzielonej przez państ­wa członkowskie Europe­jskiego Porozu­mienia o Wol­nym Hand­lu (EFTA), które miały być przez­nac­zone na sfi­nan­sowanie całoś­ci lub częś­ci zamówienia: nie

Załączni­ki:

Uwa­gi:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 04.05.2010, 14:26Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 7 726 razy