TARRSA/RB/PROMOCJA_ANDERSA/1/2019 — Przetarg nieograniczony pn. Kampania billboardowa

Dnia 10.05.2019 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 546208

SIWZ_Kampania bill­bor­dowa

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Ofer­ty Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków Załącznik nr 5 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej Załącznik nr 7 do SIWZ — Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 10 do SIWZ — Wzór umowy dla Częś­ci 1 Załącznik nr 11 do SIWZ — Wzór umowy dla Częś­ci 2

Załącznik nr 8 do SIWZ-Pro­gram Funkcjon­al­no-Uzytkowy (OPZ)-Część 1

Załącznik nr 9 do SIWZ-Pro­gram Funkcjon­al­no-Użytkowy (OPZ)-Część 2

Dnia 23.05.2019 r.

Zmi­ana treś­ci SIWZ_23.05.2019_RODO

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia o zamówie­niu nr 540101588_RODO

Dnia 28.05.2019 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_28.05.2019

Dnia 30.05.2019 r.

Infor­ma­c­ja o unieważnie­niu postępowa­nia — część I_30.05.2019

Dnia 13.06.2019 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty w częś­ci nr 2

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 13.06.2019Publikacja dnia: 30 stycznia 2020, 15:52
Dokument oglądany: 4 964 razy