TARRSA/UD_EKSPORT/1/2018 — Usługi doradcze dla startujących eksporterów — strategie internacjonalizacji działalności gospodarczej

Dnia 15.10.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówieniu_TED_2018-OJS198-448323-pl

SIWZ_Doradztwo_Fundusz_Eksportowy

Załącznik nr 1 do SIWZ — Opis Przed­mio­tu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzór Umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz_oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ — edy­towal­ny JEDZ

Załącznik nr 5 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trzeciego

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ — Oświad­cze­nie o braku pod­staw do wykluczenia

Załącznik nr 8 do SIWZ — Wykaz usług

Załącznik nr 9 do SIWZ — Wykaz osób

Załącznik nr 10 do SIWZ ‑Opis środ­ków organizacyjno-technicznych

Dnia 26.10.2018 r.

Zmi­ana treś­ci siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia ENOTICES_TARR-2018163437-NF14-PL

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia ENOTICES_TARR-2018–163473-NF14-PL-1-zmiana ter­minu składa­nia ofert

Dnia 02.11.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_02.11.2018

Dnia 16.11.2018 r.

Wyjaśnienia treś­ci SIWZ_16.11.18

Dnia 23.11.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach_23.11.2018

Dnia  26.11.2018 r.  Spros­towanie infor­ma­cji o złożonych ofertach

Dnia 04.01.2019 r. Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej oferty

 

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 23.11.2018Publikacja dnia: 22 stycznia 2019, 08:54
Dokument oglądany: 6 069 razy