TARRSA/SZKOLENIA_DRONY/2020 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów Operator dronów z uprawnieniem VLOSBVLOS w ramach projektu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż zostało wszczęte postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. Kom­plek­sowa orga­ni­za­c­ja i przeprowadze­nie kursów Oper­a­tor dronów z uprawnie­niem VLOSBVLOS w ramach pro­jek­tu pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kom­pe­tencji i Kwal­i­fikacji Zawodowych osób dorosłych z wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego”.

Postępowanie prowad­zone jest przy uży­ciu elek­tron­icznych środ­ków komu­nikacji za pośred­nictwem platformazakupowa.pl

Peł­na doku­men­tac­ja postępowa­nia zna­j­du­je się na stron­ie https://platformazakupowa.pl/transakcja/407734

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 17.12.2020 r.Publikacja dnia: 18 lutego 2021, 16:39
Dokument oglądany: 1 231 razy