TARR/DRUK_1/EEN/2009

Toruń: Usługa projektu, druku i dostawy materiałów reklamowych

Numer ogłoszenia: 226488 – 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa projektu, druku i dostawy materiałów reklamowych Nr sprawy TARR/DRUK_1/EEN/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę projektu, druku i dostawę materiałów reklamowych na rzecz promocji wydarzenia – Międzynarodowa giełda kooperacyjna POLTOOLS 2009 – organizowanego przez biuro sieci Enterprise Europe Network w Toruniu. 2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: -Ulotka, format A4 bigowana i składana do dl, materiał kreda 250g, 4 +4 kolory, nakład 1 000 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
   1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
   1.5. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 1.2 uważa się posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 usług z zakresu projektu i druku materiałów reklamowych.
   2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:
   2.1 Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy;
   2.2 W odniesieniu do warunków wymaganych dotyczących potencjału zamawiającego i ekonomicznego, Wykonawcy muszą łącznie spełniać wymagane warunki;
   2.3 W odniesieniu do pozostałych warunków wymaganych każdy z Wykonawców musi udokumentować spełnienie tych warunków.
   3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1 Zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w dziale V niniejszej specyfikacji zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia..

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2);
  1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej);
  1.4. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz ustawie, Wykonawca dołączy do oferty próbki artykułów, które zostały wymienione w załączniku 4 do SIWZ.
  1.5. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Art. 23 Ustawy;2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  2.2. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  3. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją – za zgodność z oryginałem – oraz czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – Jakość zaoferowanych artykułów – 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 229.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2009 godzina 08:15, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 229.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane będzie z budżetu środków biura sieci Enterprise Europe Network finansowanego przez Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP 2007-2013).


Plik do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Zapytanie 1

W dniu 9 lipca 2009 r. wpłynęło do TARR SA zapytanie następującej treści:

„W związku z przetargiem na projekt, druk i dostawę materiałów reklamowych proszę o informację, czy wymagane próbki ( 3 ulotki) muszą być koniecznie formatu A4 składany do DL, czy też można dostarczyć ulotki o innych formatach?”

Udzielono następującej odpowiedzi:

„W odpowiedzi na państwa zapytanie informuję, że próbki muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Załączniku nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,a zatem muszą być formatu A4, bigowane i składane do DL, materiał kreda 250 g, druk 4+4 kolory.”
Uwagi:

Informujemy o zakończeniu przetargu „226488-2009 – Toruń: Usługa projektu, druku i dostawy materiałów reklamowych”, Nr sprawy TARR/DRUK_1/EEN/2009. Data zakończenia postępowania: 20.07.2009 r.

Plik do pobrania:

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 09.07.2009, 12:08Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 5 803 razy

powered by Exea