TARR/DRUK_3/WM/2009

Toruń: Usługa druku i dostawa materiałów szkoleniowych

Numer ogłoszenia: 158054 – 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa materiałów szkoleniowych Nr sprawy TARR/DRUK_3/WM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę druku i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu szkoleniowego: Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP.
2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
2.1.wkładka do segregatora z nadrukiem (do umieszczenia za przezroczystą folią na okładce segregatora):format: ok. 26 x 30,5cm
2.2. wkładka do segregatora z nadrukiem (do umieszczenia za przezroczystą folią na grzbiecie segregatora – 65mm): format: ok. 6 x 30,5cm
2.3. wkładka do segregatora z nadrukiem (do umieszczenia za przezroczystą folią na grzbiecie segregatora – 45mm): format: ok. 4,2 x 30,5cm
2.4. wkładka do segregatora (jedna do każdego segregatora) z nazwą modułu (Finanse, Zarządzanie, Bezpieczeństwo IT) do wpięcia w środku:format: A4.
Elementy graficzne (logotypy + zdjęcia) oraz tekst, które będą umieszczone na zewnętrznej części segregatora i na wkładce do wpięcia w środku zostaną przesłane Wykonawcy po podpisaniu umowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
  1.5. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 1.2 uważa się posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 usług z zakresu drukowania.
  2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:
  2.1 Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy;
  2.2 W odniesieniu do warunków wymaganych dotyczących potencjału zamawiającego i ekonomicznego, Wykonawcy muszą łącznie spełniać wymagane warunki;
  2.3 W odniesieniu do pozostałych warunków wymaganych każdy z Wykonawców musi udokumentować spełnienie tych warunków.
  3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1 Zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w dziale V niniejszej specyfikacji zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2);
  1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej);
  1.4. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Art. 23 Ustawy;
  2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  2.1. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  3. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją -za zgodność z oryginałem- oraz czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167 w Toruniu, pok.229.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167 w Toruniu, pok.229.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2.Zamówienie współfinansowane będzie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


Plik do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę druku i dostawy materiałów szkoleniowych Nr sprawy TARR/DRUK_3/WM/2009” oferty złożyły następujące firmy:

L.P. NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT
(CENA)
ILOŚĆ PKT
(RAZEM)
1. Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bacciarellego 8F/9
51-649 Wrocław
1708 100,00 100,00
2. Drukarnia OTTON-DRUK
Ul. Kombatantów 4
71-809 Szczecin
1830 93,33 93,33
3. Agencja Reklamowa GALL
P.Zasuwa, L.Milewski
Ul. Kościuszki 41/47
87-100 Toruń
1830 93,33 93,33

Jednocześnie informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bacciarellego 8F/9
51-649 Wrocław

która uzyskała w postępowaniu 100,00 pkt.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Uwagi:

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę druku i dostawy materiałów szkoleniowych Nr sprawy TARR/DRUK_3/WM/2009” oferty złożyły następujące firmy:

L.P. NAZWA FIRMY CENA ILOŚĆ PKT
(CENA)
ILOŚĆ PKT
(RAZEM)
1. Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bacciarellego 8F/9
51-649 Wrocław
1708 100,00 100,00
2. Drukarnia OTTON-DRUK
Ul. Kombatantów 4
71-809 Szczecin
1830 93,33 93,33
3. Agencja Reklamowa GALL
P.Zasuwa, L.Milewski
Ul. Kościuszki 41/47
87-100 Toruń
1830 93,33 93,33

Jednocześnie informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gaca Michał CSK STUDIO
Ul. Bacciarellego 8F/9
51-649 Wrocław

która uzyskała w postępowaniu 100,00 pkt.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 28.05.2009, 11:45Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 3 454 razy

powered by Exea