TARR/DOSTAWA_OLEJU(2010/2011)

Toruń: Dostawa oleju opałowego dla TARR SA (2010/2011) Nr sprawy TARR/DOSTAWA_OLEJU(2010/2011)

Numer ogłoszenia: 3132 – 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka handlowa z udziałem podmiotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego dla TARR SA (2010/2011) Nr sprawy TARR/DOSTAWA_OLEJU(2010/2011).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego potrzebnego do ogrzewania budynków TARR S.A. przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu realizowaną na podstawie cyklicznych zleceń, zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 80 m3 w okresie objętym zamówieniem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust 1 i 24 Ustawy tzn.: a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; f) za spełnienie warunku określonego w lit. a) uważa się posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; g) za spełnienie warunku określonego w lit. b) uważa się należyte wykonanie w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia; h) za spełnienie warunku określonego w lit. c) uważa się dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi do przewozu oleju opałowego. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego punkt poprzedni stosuje się odpowiednio. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy składający Ofertę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z artykułu 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru oświadczenia w załączniku nr 4 do Specyfikacji) i niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; b) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienie podwykonawcom ze wskazaniem zakresu . Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. h) koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, i) wykaz dostaw, o których mowa w dziale IV pkt.1 lit. g wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie; j) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. Krajowego Rejestru Sądowego,) k) w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy; l) wykaz pojazdów, o których mowa w dziale IV pkt. 1 lit. h wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zwanych dalej Partnerami) w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów Zamawiający wymaga: a) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; b) oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; c) każdy z Partnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy; d) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy składaniu wymaganych dokumentów zastosowanie ma ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605) w szczególności § 2 ww. rozporządzenia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok. 229.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2010 godzina 09:00, miejsce: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok. 224 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

Uwagi:

Plik do pobrania:

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 13.01.2010, 15:48Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 4 664 razy

powered by Exea