Konkurs na na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko – pomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 8.1

Na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.712), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim. Ogłoszenie ma charakter informacyjny, celem umożliwienia zgłaszania się ewentualnych partnerów oraz wskazuje przesłanki wyboru partnera. Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

I. CEL PARTNERSTWA:
Wspólna realizacja projektu ukierunkowana na działania o charakterze szkoleniowo – doradczym służące pobudzeniu aktywności zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA.
Oczekuje się, iż partner podejmie działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwach.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu o podobnym charakterze (z różnych źródeł finansowania).
4. Współpraca z Beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu.

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA
1. Posiada statut organizacji pozarządowej „non profit”.
2. Jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy.
3. Prowadzi działalność statutową w obszarze problematyki społeczno – ekonomicznej.
4. Ma siedzibę na terenie Polski.
5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT
1. Do realizacji projektu zostanie wybrany jeden Partner.
2. Miejsce i termin składania ofert: najpóźniej do dnia 26 lutego 2013 r., do godziny 10.00 na adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o konkursie i regulamin konkursu znajdują się poniżej.

Załączniki:

Informacja o zawarciu umowy partnerskiej

         W dniu 4 marca 2013 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Toruniu przy ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000066071, kapitał zakładowy 18.880.000 złotych, opłacony w całości, NIP 956-00-15-177 oraz wyłoniony w drodze konkursu na Partnera Projektu Region Toruńsko-Włocławski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  z siedzibą w Toruniu przy ul. Piekary 35/ 39, 87-100 Toruń,  zawarły umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „ZWOLNIONY ALE WYGRANY”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony umowy ustaliły następujący podział zadań między Partnerami :

Region Toruńsko-Włocławski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

a)    prace przygotowawcze,

b)   przeprowadzenie doradztwa zawodowego, przeprowadzenie szkolenia moduł „Ja w pracy”, przeprowadzenie szkolenia moduł „Ja i mój zawód”, przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach Zadania 1 – Wsparcie w ramach ścieżki „nowa praca”.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

a)    prace przygotowawcze,

b)   wypłatę dodatków szkoleniowych, wypłatę stypendiów szkoleniowych, wypłatę stypendiów stażowych, przeprowadzenie badań lekarskich w ramach w ramach Zadania 1 – Wsparcie w ramach ścieżki „nowa praca”,

c)    zadanie 2 Wsparcie w ramach ścieżki „własna firma”.

 

Historia wersji:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 05.03.2013Publikacja dnia: 19 sierpnia 2016, 13:20
Dokument oglądany: 13 844 razy

powered by Exea