INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ART. BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA PROJEKTU „WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku weryfikacji otrzymanych ofert na zakup i dostawę art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla projektu  „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Megima.

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach pro­jektu pn. „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w sprawie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jenci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Prawo zamówień pub­licznych z dnia 23 grud­nia 2014 r. (wer­sja 8).

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 22.12.2015, godz. 13:50 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 541 razy

powered by Exea