INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI PROJEKTU I DRUKU RAPORTU Z EWALUACJI PROJEKTU „WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzie­le­nia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zakup usługi projektu i druku raportu z ewaluacji projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W dniu 24 listopada 2015 r. Zamaw­ia­jący zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Osoby zain­tere­sowane otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszone są o kon­takt z Panią Karoliną Przybysz (tel. 56 699 54 47, e-mail karolina.przybysz@tarr.org.pl) do dnia 24 listopada 2015 r., do godz. 12.00.

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach pro­jektu pn. „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w sprawie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jenci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Prawo zamówień pub­licznych z dnia 23 grud­nia 2014 r. (wer­sja 8).

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opublikowane przez: Alicja Wójcik (obecnie wyświetlona treść)
  • 23.11.2015, godz. 15:41 opublikowane przez: Alicja Wójcik
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 699 razy

powered by Exea