Akcjonariusze (wersja archiwalna: 3.03.2020, godz. 11:23)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. infor­mu­je, iż w związku z koniecznoś­cią zapewnienia Akcjonar­ius­zom dostępu do infor­ma­cji, a także wobec real­iza­cji oraz spełnienia obow­iązku równego trak­towa­nia Akcjonar­iuszy poniżej zamieszcza infor­ma­c­je na tem­at planowanych Wal­nych Zgro­madzeń wraz ze szczegółowym porząd­kiem obrad i pro­jek­ta­mi uchwał. 

Akcjonariusze

67,20% Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego
32,62% Gmi­na Mias­ta Toruń
0,18% Gmi­na Mias­ta Grudziądz

Planowane Walne Zgromadzenia w 2020 roku

12.03.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 3 marca 2020, 11:23
Dokument oglądany: 0 razy