Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 15.04.2015, godz. 13:43)

  • Zarząd
   • Prezes Zarzą­du
    dr inż. Ewa Rybińs­ka
    ul. Włocławska 167, p. 225
    tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: ewa.rybinska@tarr.org.pl
   • Wiceprezes Zarzą­du
    dr Woj­ciech Daniel
    ul. Włocławska 167, p. 225
    tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: wojciech.daniel@tarr.org.pl
    • Sekre­tari­at
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
     • Kierown­ik
      Rena­ta Wichrows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 224
      tel.: (56) 699–55-24, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
     • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Spec­jal­ista
      Alic­ja Wój­cik
      ul. Włocławska 167, p. 224
      tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
    • Rad­ca prawny
     • Rad­ca Prawny
      Dar­iusz Oracz
      ul. Włocławska 167, p. 229
      tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
     • Rad­ca Prawny
      Bea­ta Kmieć
      ul. Włocławska 167, p. 229
      tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
     • Rad­ca Prawny
      Prze­mysław Kem­pczyńs­ki
      ul. Włocławska 167, p. 229
      tel.: (56) 699–54-90,  fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: przemyslaw.kempczynski@tarr.org.pl
    • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
     Janusz Pucek
     ul. Włocławska 167, p. 233
     tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
    • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
     Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
     Jerzy Czechow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 226
     tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: jerzy.czechowicz@tarr.org.pl
     • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
      Kierown­ik
      Mar­iusz Ruszkiewicz
      ul. Włocławska 167, p. 228
      tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
      • Starsza Księ­gowa
       Doro­ta Kem­pińs­ka
       ul. Włocławska 167, p. 228
       tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: dorota.kempinska@tarr.org.pl
      • Starsza Księ­gowa
       Rena­ta Orłows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 228
       tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: renata.orlowska@tarr.org.pl
      • Księ­gowa
       Elż­bi­eta Bering
       ul. Włocławska 167, p. 228
       tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
    • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
     Dyrek­tor
     Woj­ciech Pio­ntek
     ul. Włocławska 167, p. 200
     tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
     • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządza­nia
      Woj­ciech Górny
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Marzena Bed­nars­ka
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Katarzy­na Urbańs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
     Kierown­ik
     Kamil Derkows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 268
     tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Krzysztof Niedziela
      ul. Włocławska 167, p. 268
      tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl
    • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
     Dyrek­tor
     Janusz Pucek
     ul. Włocławska 167, p. 233
     tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
     e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
     • Sekc­ja Wdraża­nia
      Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
      Elż­bi­eta Bieńkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
      e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Ines Gum­na
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Anna Piórkows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-74, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: anna.piorkowska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Mar­lena Wen­cel
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: marlena.wencel@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Tomasz Stolińs­ki
       ul. Włocławska 167, p. 232
       tel.: (56) 699–54-72, fax.: (56) 657–14-57
       e‑mail: tomasz.stolinski@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Anna Kro­plews­ka
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Iwona Bobińs­ka
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Joan­na Raczkows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 244
       tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
       e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Mał­gorza­ta Czyn­sz-Zacharek
       ul. Włocławska 167, p. 245
       tel.: (56) 699–54-76, fax.: (56) 657–14-57
       e‑mail: malgorzata.zacharek@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Daniel Zduńs­ki
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-74, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: daniel.zdunski@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Mał­gorza­ta Kor­nand
       ul. Włocławska 167, p. 245
       tel.: (56) 699–54-76, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
      • Młod­szy Spec­jal­ista
       Jolan­ta Kraśniews­ka
       ul. Włocławska 167, p. 232
       tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
       e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Alic­ja Dra­ganek-Szy­mańs­ka
       ul. Włocławska 167, p. 243
       tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 657–14-57
       e‑mail: alicja.draganek@tarr.org.pl
      • Młod­szy Spec­jal­ista
       Iwona Chmielews­ka
       ul. Włocławska 167, p. 230
       tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
       e‑mail: iwona.chmielewska@tarr.org.pl
     • Sekc­ja Kon­trak­tacji
      Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
      Marzena Jas­trzęb­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
      e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Jolan­ta Patrza­łek
       ul. Włocławska 167, p. 244
       tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
       e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
      • Młod­szy Spec­jal­ista
       Paweł Cho­j­nac­ki
       ul. Włocławska 167, p. 243
       tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 657–14-57
       e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
    • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
     Dyrek­tor
     Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 241
     tel.: (56) 699–54-86, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
     • Sekc­ja Usług
      Kierown­ik
      Wan­da Gogul­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 252
      tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
      • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
       • Starszy Spec­jal­ista
        Anna Zaostrow­cew
        ul. Włocławska 167, p. 119
        tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Iwona Jaraczews­ka
        ul. Włocławska 167, p. 119
        tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Kari­na Gry­giel
        ul. Włocławska 167, p. 246
        tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-89
        e‑mail: karina.grygiel@tarr.org.pl
     • Sekc­ja Szkoleń
      • Starszy Spec­jal­ista
       Justy­na Urbanow­icz
       ul. Włocławska 167, p. 246
       tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Ryszard Lewandows­ki
       ul. Włocławska 167, p. 246
       tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
     • Sekc­ja Pro­jek­tów
      • Kierown­ik
       Syl­wia Zyg­mont
       ul. Włocławska 167, p. 243
       tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail:sylwia.zygmont@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Joan­na Kapelaty
       ul. Włocławska 167, p. 269
       tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Piotr Józe­fi­ak
       ul. Włocławska 167, p. 252
       tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Mag­dale­na Maciejew­s­ka
       ul. Włocławska 167, p. 269
       tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Karoli­na Przy­bysz
       ul. Włocławska 167, p. 270
       tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Katarzy­na Kreft
       ul. Włocławska 167, p. 270
       tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Andrzej Pielak
       ul. Włocławska 167, p. 269
       tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl
    • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
     Starszy Spec­jal­ista
     Łukasz Ozimek
     ul. Włocławska 167
     tel.: (56) 699–54-04, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
    • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
     Dyrek­tor
     Tomasz Urbanow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 237
     tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
     • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
      • Starszy Spec­jal­ista
       Ewa Gross
       ul. Włocławska 167, p. 243
       tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Mag­dale­na Jóźwik
       ul. Włocławska 167, p. 289
       tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-89
       e‑mail: magdalena.jozwik@tarr.org.pl
     • Biuro Enter­prise Europe Net­work
      Kierown­ik
      Lidia Chu­mow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Mag­dale­na Frank
       ul. Włocławska 167, p. 270
       tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Bar­bara Pasi­ut
       ul. Włocławska 167, p. 234
       tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
       e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Joan­na Bunikows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 234
       tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
       e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Dami­an Wielews­ki
       ul. Włocławska 167, p. 234
       tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
       e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
      • Młod­szy Spec­jal­ista
       Piotr Popielarz
       ul. Włocławska 167, p. 235
       tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
       e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl
     • Asys­tent
      Hon­o­ra­ta Ott-Raczkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 223
      tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl

   

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 kwietnia 2015, 13:43
Dokument oglądany: 0 razy