Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 2.07.2015, godz. 13:26)

   • Zarząd
    • Prezes Zarzą­du
     dr inż. Ewa Rybińs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 225
     tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: ewa.rybinska@tarr.org.pl
    • Wiceprezes Zarzą­du
     dr Woj­ciech Daniel
     ul. Włocławska 167, p. 225
     tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: wojciech.daniel@tarr.org.pl
     • Sekre­tari­at
      ul. Włocławska 167, p. 223
      tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
      • Kierown­ik
       Rena­ta Wichrows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 224
       tel.: (56) 699–55-24, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
      • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Spec­jal­ista
       Alic­ja Wój­cik
       ul. Włocławska 167, p. 224
       tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
      • Asys­tent
       Hon­o­ra­ta Ott-Raczkows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 223
       tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl
     • Rad­ca prawny
      • Rad­ca Prawny
       Dar­iusz Oracz
       ul. Włocławska 167, p. 229
       tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
      • Rad­ca Prawny
       Bea­ta Kmieć
       ul. Włocławska 167, p. 229
       tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
      • Rad­ca Prawny
       Prze­mysław Kem­pczyńs­ki
       ul. Włocławska 167, p. 229
       tel.: (56) 699–54-90,  fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: przemyslaw.kempczynski@tarr.org.pl
     • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
      Janusz Pucek
      ul. Włocławska 167, p. 233
      tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
     • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
      Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
      Jerzy Czechow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 226
      tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: jerzy.czechowicz@tarr.org.pl
      • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
       Kierown­ik
       Mar­iusz Ruszkiewicz
       ul. Włocławska 167, p. 228
       tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
       • Starsza Księ­gowa
        Doro­ta Kem­pińs­ka
        ul. Włocławska 167, p. 228
        tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: dorota.kempinska@tarr.org.pl
       • Starsza Księ­gowa
        Rena­ta Orłows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 228
        tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: renata.orlowska@tarr.org.pl
       • Księ­gowa
        Elż­bi­eta Bering
        ul. Włocławska 167, p. 228
        tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
     • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
      Dyrek­tor
      Woj­ciech Pio­ntek
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
      • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządza­nia
       Woj­ciech Górny
       ul. Włocławska 167, p. 200
       tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Marzena Bed­nars­ka
       ul. Włocławska 167, p. 200
       tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Katarzy­na Urbańs­ka
       ul. Włocławska 167, p. 200
       tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
     • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
      Kierown­ik
      Kamil Derkows­ki
      ul. Włocławska 167, p. 268
      tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Krzysztof Niedziela
       ul. Włocławska 167, p. 268
       tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl
     • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
      Dyrek­tor
      Janusz Pucek
      ul. Włocławska 167, p. 233
      tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
      e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
      • Sekc­ja Wdraża­nia
       Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
       Elż­bi­eta Bieńkows­ka
       ul. Włocławska 167, p. 232
       tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
       e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Ines Gum­na
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Anna Piórkows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-74, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: anna.piorkowska@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Anna Kro­plews­ka
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Iwona Bobińs­ka
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Mał­gorza­ta Czyn­sz-Zacharek
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: malgorzata.zacharek@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Daniel Zduńs­ki
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-74, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: daniel.zdunski@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Mał­gorza­ta Kor­nand
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Jolan­ta Kraśniews­ka
        ul. Włocławska 167, p. 232
        tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
      • Sekc­ja Kon­trak­tacji
       Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
       Marzena Jas­trzęb­s­ka
       ul. Włocławska 167, p. 244
       tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
       e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Jolan­ta Patrza­łek
        ul. Włocławska 167, p. 244
        tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
        e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Mar­lena Wen­cel
        ul. Włocławska 167, p. 243
        tel.: (56) 699–54–79, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: marlena.wencel@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Tomasz Stolińs­ki
        ul. Włocławska 167, p. 245
        tel.: (56) 699–54–76, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: tomasz.stolinski@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Joan­na Raczkows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 244
        tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
        e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Alic­ja Dra­ganek-Szy­mańs­ka
        ul. Włocławska 167, p. 245
        tel.: (56) 699–54-76, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: alicja.draganek@tarr.org.pl
       • Młod­szy Spec­jal­ista
        Paweł Cho­j­nac­ki
        ul. Włocławska 167, p. 243
        tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
       • Młod­szy Spec­jal­ista
        Iwona Chmielews­ka
        ul. Włocławska 167, p. 245
        tel.: (56) 699–54-76, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: iwona.chmielewska@tarr.org.pl
     • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
      Dyrek­tor
      Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 241
      tel.: (56) 699–54-86, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
      • Sekc­ja Usług
       Kierown­ik
       Wan­da Gogul­s­ka
       ul. Włocławska 167, p. 252
       tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
       • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
        • Starszy Spec­jal­ista
         Anna Zaostrow­cew
         ul. Włocławska 167, p. 119
         tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
         e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
        • Starszy Spec­jal­ista
         Iwona Jaraczews­ka
         ul. Włocławska 167, p. 119
         tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
         e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
      • Sekc­ja Szkoleń
       • Starszy Spec­jal­ista
        Justy­na Urbanow­icz
        ul. Włocławska 167, p. 246
        tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Ryszard Lewandows­ki
        ul. Włocławska 167, p. 246
        tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
      • Sekc­ja Pro­jek­tów
       • Starszy Spec­jal­ista
        Joan­na Kapelaty
        ul. Włocławska 167, p. 269
        tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Piotr Józe­fi­ak
        ul. Włocławska 167, p. 252
        tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Mag­dale­na Maciejew­s­ka
        ul. Włocławska 167, p. 269
        tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Karoli­na Przy­bysz
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Katarzy­na Kreft
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Andrzej Pielak
        ul. Włocławska 167, p. 269
        tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl
     • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
      Starszy Spec­jal­ista
      Łukasz Ozimek
      ul. Włocławska 167
      tel.: (56) 699–54-04, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
     • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
      Dyrek­tor
      Tomasz Urbanow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 237
      tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
      • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
       • Kierown­ik
        Syl­wia Zyg­mont
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 658–89-50, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail:sylwia.zygmont@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Ewa Gross
        ul. Włocławska 167, p. 243
        tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
      • Biuro Enter­prise Europe Net­work
       Kierown­ik
       Lidia Chu­mow­icz
       ul. Włocławska 167, p. 235
       tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
       e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
       • Starszy Spec­jal­ista
        Mag­dale­na Frank
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Bar­bara Pasi­ut
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Joan­na Bunikows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
       • Spec­jal­ista
        Dami­an Wielews­ki
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
       • Młod­szy Spec­jal­ista
        Piotr Popielarz
        ul. Włocławska 167, p. 235
        tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl

    

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 2 lipca 2015, 13:26
Dokument oglądany: 0 razy