Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 15.12.2015, godz. 12:55)

  • Zarząd
    • Prezes Zarzą­du
      dr inż. Ewa Rybińs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 225
      tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: ewa.rybinska@tarr.org.pl
    • Wiceprezes Zarzą­du
      dr Woj­ciech Daniel
      ul. Włocławska 167, p. 225
      tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: wojciech.daniel@tarr.org.pl
      • Sekre­tari­at
        ul. Włocławska 167, p. 223
        tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
        • Kierown­ik
          Rena­ta Wichrows­ka
          ul. Włocławska 167, p. 224
          tel.: (56) 699–55-24, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
        • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Spec­jal­ista
          Alic­ja Wój­cik
          ul. Włocławska 167, p. 224
          tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
        • Asys­tent
          Hon­o­ra­ta Ott-Raczkows­ka
          ul. Włocławska 167, p. 223
          tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl
      • Rad­ca prawny
        • Rad­ca Prawny
          Dar­iusz Oracz
          ul. Włocławska 167, p. 229
          tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
        • Rad­ca Prawny
          Bea­ta Kmieć
          ul. Włocławska 167, p. 229
          tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
        • Rad­ca Prawny
          Prze­mysław Kem­pczyńs­ki
          ul. Włocławska 167, p. 229
          tel.: (56) 699–54-90,  fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: przemyslaw.kempczynski@tarr.org.pl
      • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
        Janusz Pucek
        ul. Włocławska 167, p. 233
        tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
      • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
        Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
        Jerzy Czechow­icz
        ul. Włocławska 167, p. 226
        tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: jerzy.czechowicz@tarr.org.pl
        • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
          Kierown­ik
          Mar­iusz Ruszkiewicz
          ul. Włocławska 167, p. 228
          tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
          • Starsza Księ­gowa
            Doro­ta Kem­pińs­ka
            ul. Włocławska 167, p. 228
            tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: dorota.kempinska@tarr.org.pl
          • Starsza Księ­gowa
            Rena­ta Orłows­ka
            ul. Włocławska 167, p. 228
            tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: renata.orlowska@tarr.org.pl
          • Księ­gowa
            Elż­bi­eta Bering
            ul. Włocławska 167, p. 228
            tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
      • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
        Dyrek­tor
        Woj­ciech Pio­ntek
        ul. Włocławska 167, p. 200
        tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
        • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządza­nia
          Woj­ciech Górny
          ul. Włocławska 167, p. 200
          tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
        • Starszy Spec­jal­ista
          Marzena Bed­nars­ka
          ul. Włocławska 167, p. 200
          tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
        • Spec­jal­ista
          Katarzy­na Urbańs­ka
          ul. Włocławska 167, p. 200
          tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
      • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
        Kierown­ik
        Kamil Derkows­ki
        ul. Włocławska 167, p. 268
        tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
        • Starszy Spec­jal­ista
          Krzysztof Niedziela
          ul. Włocławska 167, p. 268
          tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl
      • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
        Dyrek­tor
        Janusz Pucek
        ul. Włocławska 167, p. 233
        tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
        • Sekc­ja Wdraża­nia
          Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
          Elż­bi­eta Bieńkows­ka
          ul. Włocławska 167, p. 232
          tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
          e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Ines Gum­na
            ul. Włocławska 167, p. 230
            tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
            e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Anna Kro­plews­ka
            ul. Włocławska 167, p. 230
            tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–72-94
            e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Iwona Bobińs­ka
            ul. Włocławska 167, p. 230
            tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
            e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Daniel Zduńs­ki
            ul. Włocławska 167, p. 230
            tel.: (56) 699–54-74, fax.: (56) 657–72-94
            e‑mail: daniel.zdunski@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Mał­gorza­ta Kor­nand
            ul. Włocławska 167, p. 230
            tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–72-94
            e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Jolan­ta Kraśniews­ka
            ul. Włocławska 167, p. 232
            tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
            e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
        • Sekc­ja Kon­trak­tacji i Kon­troli
          Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
          Marzena Jas­trzęb­s­ka
          ul. Włocławska 167, p. 244
          tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
          e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Jolan­ta Patrza­łek
            ul. Włocławska 167, p. 244
            tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
            e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Mar­lena Wen­cel
            ul. Włocławska 167, p. 243
            tel.: (56) 699–54–79, fax.: (56) 657–72-94
            e‑mail: marlena.wencel@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Tomasz Stolińs­ki
            ul. Włocławska 167, p. 245
            tel.: (56) 699–54–76, fax.: (56) 657–14-57
            e‑mail: tomasz.stolinski@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Joan­na Raczkows­ka
            ul. Włocławska 167, p. 244
            tel.: (56) 699–54-77, fax.: (56) 699–54-98
            e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Alic­ja Dra­ganek-Szy­mańs­ka
            ul. Włocławska 167, p. 245
            tel.: (56) 699–54-76, fax.: (56) 657–14-57
            e‑mail: alicja.draganek@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Paweł Cho­j­nac­ki
            ul. Włocławska 167, p. 243
            tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 657–14-57
            e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
      • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
        Dyrek­tor
        Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 241
        tel.: (56) 699–54-86, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
        • Sekc­ja Usług
          Kierown­ik
          Wan­da Gogul­s­ka
          ul. Włocławska 167, p. 252
          tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
          • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
            • Starszy Spec­jal­ista
              Anna Zaostrow­cew
              ul. Włocławska 167, p. 119
              tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
              e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
            • Starszy Spec­jal­ista
              Iwona Jaraczews­ka
              ul. Włocławska 167, p. 119
              tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
              e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
        • Sekc­ja Szkoleń
          • Starszy Spec­jal­ista
            Justy­na Urbanow­icz
            ul. Włocławska 167, p. 246
            tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Ryszard Lewandows­ki
            ul. Włocławska 167, p. 246
            tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
        • Sekc­ja Pro­jek­tów
          • Starszy Spec­jal­ista
            Joan­na Kapelaty
            ul. Włocławska 167, p. 269
            tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Piotr Józe­fi­ak
            ul. Włocławska 167, p. 252
            tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Mag­dale­na Maciejew­s­ka
            ul. Włocławska 167, p. 269
            tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Karoli­na Przy­bysz
            ul. Włocławska 167, p. 270
            tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Katarzy­na Kreft
            ul. Włocławska 167, p. 270
            tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Andrzej Pielak
            ul. Włocławska 167, p. 269
            tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl
      • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
        Starszy Spec­jal­ista
        Łukasz Ozimek
        ul. Włocławska 167
        tel.: (56) 699–54-04, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
      • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
        Dyrek­tor
        Tomasz Urbanow­icz
        ul. Włocławska 167, p. 237
        tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
        • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
          • Kierown­ik
            Syl­wia Zyg­mont
            ul. Włocławska 167, p. 234
            tel.: (56) 658–89-50, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail:sylwia.zygmont@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Ewa Gross
            ul. Włocławska 167, p. 243
            tel.: (56) 699–54-87, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
        • Biuro Enter­prise Europe Net­work
          Kierown­ik
          Lidia Chu­mow­icz
          ul. Włocławska 167, p. 235
          tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
          e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
          • Starszy Spec­jal­ista
            Mag­dale­na Frank
            ul. Włocławska 167, p. 270
            tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
            e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Bar­bara Pasi­ut
            ul. Włocławska 167, p. 234
            tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
            e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Joan­na Bunikows­ka
            ul. Włocławska 167, p. 234
            tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
            e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
          • Spec­jal­ista
            Dami­an Wielews­ki
            ul. Włocławska 167, p. 234
            tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
            e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
          • Młod­szy Spec­jal­ista
            Piotr Popielarz
            ul. Włocławska 167, p. 235
            tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
            e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl

 

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 grudnia 2015, 12:55
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea